Informacje

Rada i Zarząd
Dzielnicy V Krowodrza

ul. Kazimierza Wielkiego 112/2
30-074 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax.
(012) 636-95-95
e-mail
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania
mieszkańców
: 10:00 -14:00

Gościmy

Odwiedza nas 1263 gości oraz 0 użytkowników.

Dyżury

Dyżury w siedzibie Rady Dzielnicy V Krowodrza

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy V Krowodrza Maciej Żmuda pełni dyżur w środy w godz. 9:00 do 10:00.

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy V  pełni dyżur w poniedziałki w godz. 09:00 do 12:00 oraz każdy drugi czwartek miesiąca w godz. 18.00-19.00

 

Dyżury członków Zarządu: każdy czwartek w godz.18.00-19.00

1. Regulamin budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa na 2020 rok.

UCHWAŁA NR XXXV/903/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa.

Najistotniejsze zmiany w Regulaminie BO:

 • § 2. Realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w cyklu jednorocznym na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
 • § 5. Pula środków przeznaczonych na projekty w budżecie obywatelskim zostanie określona w osobnej uchwale Rady Miasta Krakowa, z zastrzeżeniem, że kwota ta nie może być niższa niż 0,5% wydatków Miasta zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.
 • § 6. 1. Projekty finansowane z budżetu obywatelskiego mogą mieć charakter dzielnicowy lub ogólnomiejski.
  Podziału środków dokonuje się w proporcji 80 % na zadania o charakterze dzielnicowym i 20 % na zadania o charakterze ogólnomiejskim.
 • § 13. 1. Wnioskodawca może określić przybliżony koszt realizacji projektu według własnego oszacowania.
  Ostatecznej wyceny dokonuje Prezydent w procesie weryfikacji projektów.
  2. Koszt realizacji projektu ogólnomiejskiego nie może być wyższy niż 20% środków finansowych przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego oraz być niższy niż dwadzieścia pięć tysięcy złotych.
  3. Koszt realizacji projektu dzielnicowego nie może być wyższy niż 40% środków finansowych przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego dzielnicowego oraz być niższy niż dwa tysiące pięćset złotych.

 

2. Harmonogram realizacji budżetu obywatelskiego

LP.

NAZWA PODEJMOWANYCH PPRZESIĘWZIĘĆ

W 2019 ROKU

W 2020 ROKU

1.

SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

KWIECIEŃ

Nie później niż do kwietnia

2.

SKŁADANIE PROPOZYCJI ZADAŃ

1 – 31 MAJA

Nie później niż do końca maja

3.

OCENA / WERYFIKACJA/ FORMALNO – PRAWNA

DO 13 SIERPNIA

Nie późnij niż do I połowy sierpnia

4.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OCENY FORMALNO - PRAWNEJ

19 SIERPNIA

Nie później niż do końca sierpnia, przy uwzględnieniu terminu składania protestów

5.

SKŁADANIE PROTESTÓW

20 – 26 SIERPNIA

Nie później niż do końca sierpnia

6.

ROZPATRYWANIE PROTESTÓW

29 SIERPNIA – 3 WRZEŚNIA

Nie później niż do połowy września

7.

OGŁOSZENIE LISTY PROJEKTÓW POD GŁOSOWANIE

10 WRZEŚNIA

Nie później niż do połowy września

8.

GŁOSOWANIE

28 WRZEŚNIA – 7 PAŹDZIERNIKA

Nie później niż do połowy października

9.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

23 PAŹDZIERNIKA

Nie później niż do I połowy listopada

 

3. Środki finansowe na budżet obywatelski

 

LP.

CHHARAKTER PROJEKTÓW

W 2019 ROKU

W 2020 ROKU

OGÓŁEM

DLA DZIELNICY V KROWODRZA

OGÓŁEM

DLA DZIELNICY V KROWODRZA

1.

PROJEKTY O CHARAKTERZE DZIELNICOWYM

10 mln PLN

965 100 PLN

80%*

Około 25mln PLN

?

Jeden projekt o wielkości kosztowej

2 500 – 386 040 PLN

2.

PROJEKTY O CHARAKTERZE OGÓLNOMIEJSKIM

20 mln PLN

20%*

Około 5 mln PLN

Jeden projekt o wielkości kosztowej

25 000 – 2 000 000 PLN

*Pula środków przeznaczonych na projekty w budżecie obywatelskim zostanie określona w osobnej uchwale Rady Miasta Krakowa, z zastrzeżeniem, że kwota ta nie może być niższa niż 0,5% wydatków Miasta zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

? Środki finansowe dla poszczególnych dzielnic jeszcze nie zostały rozdysponowane.

 

4. Wspólne projekty 2020

W Krakowie w 2020 roku wprowadzony zostaje nowy program partycypacyjny Wspólne Projekty 2020.

Program ten ma na celu ułatwienie mieszkańcom korzystania z narzędzi partycypacyjnych oraz  rozwijanie współpracy pomiędzy UMK oraz mieszkańcami i mieszkankami.

W ramach tego programu w Budżecie Obywatelskim Miasta Krakowa 2020 wprowadzone zostają dwie nowe ścieżki powstawania propozycji zadań do BO:

 • Wspólne Projekty Dzielnicowe 2020;
 • Wspólne Projekty Miejskie 2020. 

Obie ścieżki zakładają wspólne wypracowywanie propozycji zadań przez mieszkańców, współpracę wnioskodawców oraz wsparcie merytoryczne ekspertów UMK. Mieszkańcy, którzy zdecydują się na udział w tym przedsięwzięciu wezmą udział
w warsztatach, dowiedzą się więcej o działaniach realizowanych przez samorząd oraz będą mogli skonsultować swoje pomysły
z jednostkami odpowiedzialnymi później za weryfikacji formalno-prawną.

Wspólne Projekty 2020 mają charakter działań pilotażowych – nadal będzie możliwe złożenie projektu indywidualnie, tak jak w poprzednich latach.

 • Wspólne Projekty Dzielnicowe 2020;

W przypadku Wspólnych Projektów Dzielnicowych 2020, wśród zainteresowanych mieszkańców zostaną powołani Ambasadorzy Lokalnej Partycypacji. To mieszkańcy, którzy zostaną przeszkoleni oraz otrzymają wsparcie samorządu w zakresie organizacji spotkań z mieszkańcami ich okolicy zamieszkania. W zależności od liczby zainteresowanych, rozmowy będą mogły dotyczyć obszarów mniejszych niż dzielnica – np. osiedli lub części dzielnic.

Pomysły wypracowane w trakcie spotkań Ambasadorów Lokalnej Partycypacji zostaną przesłane do właściwych jednostek organizacyjnych samorządu. Następnie w trakcie wspólnych warsztatów mieszkańcy będą mogli uzyskać informacje zwrotną na temat swoich pomysłów, poznać dobre praktyki w zakresie opracowywania wniosków propozycji zadań i skonsultować swoje pomysły z ekspertami.

Ważne terminy realizacji przedsięwzięć w zależności o kategorii aktywności:

 • Budżet Obywatelski Miasta Krakowa:
 • 10 – 23 lutego 2020 r. - nabór do programu „Ambasador Lokalnej Partycypacji 2020”.
 • 27 lutego  2020 r. (godz. 17.00  -  19.00) - spotkanie Ambasadorów z UMK. Lokalizacja spotkania zostanie podana w terminie późniejszym.
 • 4 marca 2020 r. (godz. 17.00 – 20.00) - szkolenie dla Ambasadorów i przekazanie materiałów merytorycznych i promocyjnych. Lokalizacja spotkania zostanie podana w terminie późniejszym.
 • 5 – 26 marca 2020 r. – spotkania Ambasadorów z mieszkańcami.
 • 6 – 20 kwietnia 2020 r.– spotkania konsultacyjne uczestników lokalnych spotkań z przedstawicielami jednostek.
 • Inicjatywa Lokalna:
 • Marzec/kwiecień – pierwsze szkolenie dla Ambasadorów
 • Konsultacje społeczne:
 • Maj  - pierwsze szkolenie dla Ambasadorów

 Ważne!

Nabór na Ambasadorów zaczyna się 10 lutego i trwa do 23 lutego 2020 r.

Uczestnictwo w spotkaniach oraz szkoleniach dla przyszłych Ambasadorów jest obowiązkowe.

 • Wspólne Projekty Miejskie 2020. 

W przypadku Wspólnych Projektów Miejskich 2020, zaplanowano serię 3 kolejnych warsztatów, na których mieszkańcy wraz ze wsparciem ekspertów UMK będą podsumowywać potrzeby mieszkańców, opracowywać wspólnie pomysły i przekładać je na wnioski propozycji zadań w BO.

 • Warsztat I. Diagnoza potrzeb mieszkańców, generowanie pomysłów.
 • Warsztat II. Praca nad wybranymi projektami, konsultacje z przedstawicielami jednostek.
 • Warsztat III. Informacja zwrotna od ekspertów miejskich, dopracowanie i złożenie propozycji zadań.

W warsztatach może wziąć udział każdy mieszkaniec i mieszkanka Krakowa, który zadeklaruje możliwość uczestniczenia we wszystkich trzech warsztatach. Ze względów organizacyjnych i logistycznych maksymalna liczba uczestników warsztatów nie może przekroczyć 60 osób.  Jeżeli zgłosi się więcej niż 60 osób przeprowadzone zostanie losowanie.

Pierwszy warsztat to dyskusja o potrzebach miasta, generowanie pomysłów oraz praca grupowa przy stolikach z mapami. Po warsztacie nastąpi analiza zgłoszonych potrzeb, wskazanie najczęściej powtarzających się pomysłów.

Drugi warsztat to selekcja projektów, praca grupowa nad tymi projektami, konsultacje z przedstawicielami jednostek oceniających, wybór lidera projektu, itp. Po warsztacie nastąpi analiza wstępnych projektów przez jednostki oceniające oraz przygotowana zostanie  wstępna wycena.

Na trzecim warsztacie lider projektu oraz jego współautorzy po konsultacji z przedstawicielami jednostek weryfikujących ustalą ostateczny kształt propozycji i wprowadzą ją do platformy.

Ważne terminy

 • Z początkiem marca nabór uczestników warsztatów
 • 21 marca (sobota godz. 10.00-14.00) I warsztat
 • 4 kwietnia (sobota godz. 10.00 – 14.00) II warsztat,
 • 21 kwietnia (wtorek, godz. 17.00 – 20.00) III warsztat.
Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com