Park Krakowski

Porozmawiajmy o Krowodrzy

Centrum Aktywności Seniora

Budżet Obywatelski 2019

Informacje

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
ul. Kazimierza Wielkiego 112/2
30-074 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax.
(012) 636-95-95
e-mail
rada@dzielnica5.krakow.pl
godziny przyjmowania mieszkańców: 10:00 -14:00

Gościmy

Odwiedza nas 430 gości oraz 0 użytkowników.

Dyżury

Dyżury w siedzibie Rady Dzielnicy V Krowodrza

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy V Krowodrza Maciej Żmuda pełni dyżur w środy w godz. 9:00 do 10:00.

 

 Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy V  pełni dyżur w poniedziałki w godz. 09:00 do 12:00 oraz każdy drugi czwartek miesiąca w godz. 18.00-19.00

 

Dyżury członków Zarządu: każdy czwartek w godz.18.00-19.00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia nr 7

Ul. Mazowiecka 4-6, 30-036 Kraków

http://www.mops.krakow.pl/komorka-organizacyjna/f7-filia-nr-7

Filia realizuje następujące zadania:


Zespół ds. Usług i Świadczeń (ZdsS) odpowiada za:


prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń pomocy społecznej:
świadczeń pieniężnych:
zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
zasiłek okresowy,
zasiłek stały,
świadczeń niepieniężnych:
posiłek,
usługi opiekuńcze,
usługi opiekuńcze specjalistyczne,
sprawienie pogrzebu,
składki na ubezpieczenie zdrowotne,
składki na ubezpieczenie społeczne;
udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;
pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa;


zadań należących do zadań innych komórek organizacyjnych:


kierowanie do domów pomocy społecznej oraz umieszczanie w nich skierowanych osób,
zapewnienie usług w ośrodkach wsparcia,
udzielanie dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, w przypadkach zwrócenia się z prośbą przez osoby o zwiększenie limitu dofinansowania;
prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach należących do zadań Wydziałów Urzędu Miasta Krakowa albo innych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków, w szczególności ustalanie uprawnień do:
świadczeń zdrowotnych,
świadczeń opiekuńczych,
dodatków mieszkaniowych,
obniżki czynszu za używanie mieszkania pozostającego w mieszkaniowych zasobach Gminy Miejskiej Kraków,
świadczeń alimentacyjnych;
potwierdzanie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej na podstawie przepisów ustawy o rencie socjalnej;
przeprowadzenie wywiadów na rzecz innych ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie;
wskazywanie na polecenie sądu opiekuńczego kandydata na opiekuna małoletniego lub ubezwłasnowolnionego całkowicie;
ustalanie sytuacji materialnej osób i rodzin w oparciu o kartę informacyjną na rzecz innych instytucji, w szczególności Grodzkiego Urzędu Pracy, sądów powszechnych, zakładów karnych, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;
realizację zadań wynikających z ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w szczególności:
przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i opiniowanie, na ich podstawie, wniosków w sprawie skierowania do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej,
zawieranie i realizacja kontraktu socjalnego z uczestnikami zajęć Klubu Integracji Społecznej, z wyłączeniem KIS prowadzonego w ramach MOPS w Krakowie.


Zespół ds. Pracy Socjalnej (ZdsPS) odpowiada za:


prowadzenie pracy socjalnej z osobą i/lub rodziną;
udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;
pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa;
współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów, w szczególności poprzez pracę socjalną ze społecznością lokalną (organizowanie społeczności lokalnej);
organizowanie różnorodnych form pomocy, w szczególności z wykorzystaniem projektów socjalnych, odpowiadających zmieniającym się potrzebom społecznym;
realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w szczególności:
przeprowadzanie wywiadów w trybie art. 11 ustawy,
pracę z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji wychowawczej przez prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, realizację usługi asystenta rodziny;
realizację zadań w ramach procedury Niebieskiej Karty;
świadczenie usług poradnictwa prawnego i psychologicznego;
realizację zadań ośrodka pomocy społecznej z zakresu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;
wskazywanie na polecenie sądu opiekuńczego kandydata na opiekuna małoletniego lub ubezwłasnowolnionego całkowicie;
realizację zadań wynikających z ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w szczególności:
przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i opiniowanie, na ich podstawie, wniosków w sprawie skierowania do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej,
zawieranie i realizacja kontraktu socjalnego z uczestnikami zajęć Klubu Integracji Społecznej, z wyłączeniem KIS prowadzonego w ramach MOPS w Krakowie;
pracownicy socjalni w ramach Zespołu ds. Pracy Socjalnej wykorzystują różnorodne formy, metody i techniki pracy socjalnej dostosowane do specyfiki odbiorców.


Zespół Informacji i Obsługi (ZI) odpowiada za:


udzielanie osobom i rodzinom informacji w sprawach pomocy społecznej oraz organizacji pracy MOPS;
przyjmowanie osób zgłaszających się po raz pierwszy do MOPS i kierowanie ich do właściwego Zespołu po przeprowadzeniu wstępnej rozmowy;
wydawanie zaświadczeń osobom zainteresowanym w oparciu o dokumenty i oświadczenia oraz prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń;
obsługa systemu OU POMOST STD, w szczególności:
przygotowywanie projektów decyzji,
przygotowywanie sprawozdawczości na rzecz innych komórek MOPS,
przygotowywanie list wypłat;
wprowadzanie danych i weryfikacja osób w aplikacji „Ślimak”;
wydawanie i obsługa kart przedpłaconych;
prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty;
przygotowywanie dokumentów księgowych umożliwiających realizację zadań Filii;
prowadzenie bieżącej analizy wydatkowanych środków i przedstawianie wniosków Kierownikowi Filii, w szczególności w zakresie wykonania planów finansowych i rzeczowych;
sporządzanie w terminie wymaganej sprawozdawczości (w tym monitoringu) z pracy Filii;
obsługa kancelaryjna Filii;
prowadzenie ewidencji wydawanych dla celów służbowych biletów komunikacji miejskiej i ich rozliczanie;
przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pomocy społecznej objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com