Park Krakowski

Porozmawiajmy o Krowodrzy

Centrum Aktywności Seniora

Budżet Obywatelski 2019

Informacje

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
ul. Kazimierza Wielkiego 112/2
30-074 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax.
(012) 636-95-95
e-mail
rada@dzielnica5.krakow.pl
godziny przyjmowania mieszkańców: 10:00 -14:00

Gościmy

Odwiedza nas 381 gości oraz 0 użytkowników.

Dyżury

Dyżury w siedzibie Rady Dzielnicy V Krowodrza


Przewodniczący Rady Dzielnicy V Krowodrza Maciej Żmuda pełni dyżur w środy w godz. 9:00 do 10:00.

 

 

 Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy V  pełni dyżur w poniedziałki w godz. 09:00 do 12:00 oraz każdy drugi czwartek miesiąca w godz. 18.00-19.00

 

Dyżury członków Zarządu: każdy czwartek w godz.18.00-19.00

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zaprasza rodziców wychowujących niepełnosprawne dziecko do korzystania z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Z usług mogą skorzystać rodziny zamieszkałe w Krakowie, w których wychowywane jest przynajmniej jedno dziecko niepełnosprawne. Pomoc adresowana jest do rodzin z dziećmi do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz do rodzin z dziećmi do 25 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Celem tej formy wsparcia jest zniwelowanie negatywnego wpływu niepełnosprawności dziecka na kształtowanie relacji pomiędzy członkami rodziny oraz na funkcjonowanie rodziny w otoczeniu społecznym.


Zakres pomocy jest dostosowywany do indywidualnych, szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności dziecka. Usługi świadczone są w miejscu zamieszkania i prowadzą je specjaliści: psycholog, pedagog, logopeda, asystent osoby niepełnosprawnej, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, pracownik socjalny. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są między innymi poprzez:
• wspieranie rodziny w uczeniu i rozwijaniu umiejętności dziecka niepełnosprawnego niezbędnych do samodzielnego życia - kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności funkcjonowania społecznego, motywowanie do aktywności, leczenia, rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi, wspieranie w codziennych czynnościach życiowych
• wspieranie i trening rodziny w zakresie wspomagania procesu leczenia
• treningi dotyczące pielęgnacji dziecka, podawania leków, zachowania terminów badań, pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia oraz placówek rehabilitacyjnych
• pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych
• ułatwianie rodzinie dostępu do edukacji i kultury
• kształtowanie pozytywnych relacji w rodzinie oraz odpowiednich postaw wobec dziecka niepełnosprawnego.


Warunkiem przyznania usług jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Wywiad środowiskowy to wizyta pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy, podczas której przeprowadzana jest rozmowa i zbierane są dokumenty. Podczas wywiadu ustala się sytuację mieszkaniową, dochodową, rodzinną, zdrowotną.
Usługi przyznawane są na podstawie decyzji administracyjnej, w której określa się czynności do wykonania w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych, okres oraz czas wykonywania usług (z określeniem liczby godzin w ciągu tygodnia), wysokość i ewentualnie termin wnoszenia odpłatności z tytułu świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych.
Maksymalny czas świadczenia usług wynosi 20 godzin tygodniowo. Usługi są realizowane nieodpłatnie lub odpłatnie, a wysokość odpłatności jest uzależniona od sytuacji osoby lub rodziny objętej tym rodzajem pomocy oraz wysokości dochodu osoby lub dochodu na osobę w rodzinie. Odpłatność wynosi najwięcej 21 zł za godzinę usług.
Szczegółowe zasady ustalania wysokości odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz tryb ich pobierania, a także zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat określa Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXIV/941/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 2009 r. W przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, usługi świadczone są nieodpłatnie. W pozostałych przypadkach stosuje się tabelę odpłatności zamieszczoną w uchwale.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zaprasza wszystkich, którzy myślą o poprawie jakości życia swojego dziecka oraz swojej rodziny.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Filia 7 Al. Słowackiego 46 w Krakowie

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com